Leicester City FC is TEQ!

Leicester City FC is TEQ!

Ricardo Pereira and Adrien Silva enjoy some Teqball with their teammates!

 

Share
Teqshop
logo

Teqball is a new sport equipment and a new sport based on football.